Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជីផាត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជីផាត

ឃុំ ជីផាត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖