Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រោយស្វាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រោយស្វាយ

ឃុំ ជ្រោយស្វាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖