Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជី ខ លើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជី ខ លើ

ឃុំ ជី ខ លើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖