Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជី ខ ក្រោម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជី ខ ក្រោម

ឃុំ ជី ខ ក្រោម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖