Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្ញីមាស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្ញីមាស

ឃុំ ភ្ញីមាស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖