Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះកាពិ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះកាពិ

ឃុំ កោះកាពិ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖