Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រោយប្រស់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រោយប្រស់

ឃុំ ជ្រោយប្រស់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖