Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កោះកុង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កោះកុង ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កោះកុង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាតៃក្រោម090303
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងនរូង090304
ប្រទេសកម្ពុជាតាទៃលើ090601
ប្រទេសកម្ពុជាតានូន090103