Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ឌ' ក្នុង ខេត្ត កោះកុង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កោះកុង ដែលមានអក្សរ ឌ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ឌ' ក្នុង ខេត្ត កោះកុង

គ្មាន​លទ្ធផល