Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត កោះកុង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កោះកុង ដែលមានអក្សរ ជ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត កោះកុង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាជី ខ ក្រោម090502
ប្រទេសកម្ពុជាជី ខ លើ090503
ប្រទេសកម្ពុជាជ្រោយស្វាយ090504
ប្រទេសកម្ពុជាជីផាត090605
ប្រទេសកម្ពុជាជំនាប់090603
ប្រទេសកម្ពុជាជ្រោយប្រស់090301