Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រកាខ្ពស់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រកាខ្ពស់

ឃុំ រកាខ្ពស់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖