Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា

ឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖