Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពញាឮ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពញាឮ

ឃុំ ពញាឮ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖