Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្សារដែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្សារដែក

ឃុំ ផ្សារដែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖