Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកដំបង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកដំបង

ឃុំ ព្រែកដំបង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖