Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង

ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖