Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងគ្រំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងគ្រំ

ឃុំ បឹងគ្រំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖