Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកទន្លាប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកទន្លាប់

ឃុំ ព្រែកទន្លាប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖