Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកដាច់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកដាច់

ឃុំ ព្រែកដាច់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖