Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្ពបអាទាវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្ពបអាទាវ

ឃុំ ខ្ពបអាទាវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖