Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកតាមាក់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកតាមាក់

ឃុំ ព្រែកតាមាក់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖