Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកតាកូវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកតាកូវ

ឃុំ ព្រែកតាកូវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖