Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បាក់ដាវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បាក់ដាវ

ឃុំ បាក់ដាវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖