Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះធំ ខ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះធំ ខ

ឃុំ កោះធំ ខ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖