Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកស្លែង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកស្លែង

ឃុំ ព្រែកស្លែង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖