Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដើមឬស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដើមឬស

ឃុំ ដើមឬស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖