Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ លំហាច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ លំហាច

ឃុំ លំហាច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖