Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសណ្តារ080507
ប្រទេសកម្ពុជាសន្លុង080213
ប្រទេសកម្ពុជាស៊ីធរ080214
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយជ្រំ080215
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយរមៀត080216
ប្រទេសកម្ពុជាសារិកាកែវ080613
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរ080612
ប្រទេសកម្ពុជាសិត្បូ080911
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយប្រទាល080912
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយរលំ080913
ប្រទេសកម្ពុជាស្អាងភ្នំ080910
ប្រទេសកម្ពុជាសៀមរាប080315
ប្រទេសកម្ពុជាសំបួរមាស080706
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយអំពារ080707
ប្រទេសកម្ពុជាឬស្សីជ្រោយ080705
ប្រទេសកម្ពុជាសំពៅពូន080411
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងធំ081008
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងលើ080109