Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល ដែលមានអក្សរ រ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារកា080313
ប្រទេសកម្ពុជារលាំងកែន080314
ប្រទេសកម្ពុជារកាខ្ពស់080909
ប្រទេសកម្ពុជារកាជន្លឹង080212
ប្រទេសកម្ពុជារការកោងទី១080703
ប្រទេសកម្ពុជារការកោងទី២080704