Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពញាឮ080807
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកតាទែន080808
ប្រទេសកម្ពុជាពាមរាំង080504
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកដាច់080505
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកទន្លាប់080506
ប្រទេសកម្ពុជាពាមឧកញ៉ាអុង080607
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកក្មេង080609
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែករៃ080610
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកឬស្សី080611
ប្រទេសកម្ពុជាពុកឬស្សី080211
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកតាកូវ080209
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកតាមាក់080210
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកលួង080208
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកអំពិល080207
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះប្រសប់080206
ប្រទេសកម្ពុជាពើក080107
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃពួច080108
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍បាន080407
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកជ្រៃ080408
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកថ្មី080410
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកស្ពឺ080409
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកគយ080908
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកអំបិល080907
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកដំបង080702
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកអញ្ញាញ080701
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែករកា080311
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកស្លែង080312
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះពុទ្ធ080310
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកហូរ081105
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកឬស្សី081102