Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយដែក081001
ប្រទេសកម្ពុជាបាក់ដាវ080201
ប្រទេសកម្ពុជាបារគូ080303
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងខ្យាង080304
ប្រទេសកម្ពុជាបារុង080602
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងគ្រំ080603
ប្រទេសកម្ពុជាបែកចាន080101
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទ080906