Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល ដែលមានអក្សរ ទ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកឃ្លាំង080615
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកវិល080916
ប្រទេសកម្ពុជាទួលព្រេជ080110
ប្រទេសកម្ពុជាទំនប់ធំ080810
ប្រទេសកម្ពុជាទ្រា080318