Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាក្តុល081101
ប្រទេសកម្ពុជាតាខ្មៅ081104
ប្រទេសកម្ពុជាតាលន់080914
ប្រទេសកម្ពុជាត្រើយស្លា080915
ប្រទេសកម្ពុជាតាឯក080217
ប្រទេសកម្ពុជាត្បែង080316
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងវែង080317