Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្តោក080307
ប្រទេសកម្ពុជាកោរះ080605
ប្រទេសកម្ពុជាកោះកែវ080604
ប្រទេសកម្ពុជាកោះខែល080903
ប្រទេសកម្ពុជាកោះខ្សាច់ទន្លា080904
ប្រទេសកម្ពុជាកោះអន្លង់ចិន080902
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងយ៉ូវ080905
ប្រទេសកម្ពុជាកោះចិន080805
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ហ្លួង080803
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់អុស080804
ប្រទេសកម្ពុជាកោះចូរ៉ាម080204
ប្រទេសកម្ពុជាកោះឧកញ៉ាតី080205
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ចំលង080203
ប្រទេសកម្ពុជាកោះធំ ក080404
ប្រទេសកម្ពុជាកោះធំ ខ080405
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់កុង080403
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ភ្នំ080501
ប្រទេសកម្ពុជាក្អមសំណរ080502
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់សំណាញ់081106
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ស្វាយ081004
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងម្កាក់080104