Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងធំ

ឃុំ ត្រពាំងធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖