Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង

ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖