Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច

ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖