Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង

ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖