Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង

ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖