Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងរាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងរាំង

ឃុំ ត្រពាំងរាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖