Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង

ឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖