Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទូកមាសខាងលិច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទូកមាសខាងលិច

ឃុំ ទូកមាសខាងលិច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖