Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត

ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖