Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច

ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖