Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំរោងក្រោម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំរោងក្រោម

ឃុំ សំរោងក្រោម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖