Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត

ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖