Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដើមដូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដើមដូង

ឃុំ ដើមដូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖