Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អង្គភ្នំតូច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អង្គភ្នំតូច

ឃុំ អង្គភ្នំតូច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖