Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត កំពត

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពត ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត កំពត

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គ រមាស070509
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គភ្នំតូច070401
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរជ័យ070402
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គសុរភី070609
ប្រទេសកម្ពុជាអណ្តូងខ្មែរ070804