Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពត

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពត ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពត

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសត្វពង070112
ប្រទេសកម្ពុជាសេ្តចគង់ខាងជើង070306
ប្រទេសកម្ពុជាសេ្តចគង់ខាងត្បូង070308
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងក្រោម070304
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងលើ070305
ប្រទេសកម្ពុជាស្តេចគង់ខាងលិច070307
ប្រទេសកម្ពុជាសំឡាញ070410
ប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងកែវ070212
ប្រទេសកម្ពុជាស្នាយអញ្ជិត070703
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែក្នុង070705
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែចែង070704
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែសំរោង070706
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែជាខាងជើង070506
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែជាខាងត្បូង070507
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយទងខាងជើង070613
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយទងខាងត្បូង070614
ប្រទេសកម្ពុជាឬស្សីស្រុកខាងកើត070611
ប្រទេសកម្ពុជាឬស្សីស្រុកខាងលិច070612